Tiết mục: Nhảy sạp do các bé lớp 5 tuổi A1 và 5 tuổi A2 thể hiện