MẦM NON MINH QUANG A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Tháng: 5 /2022

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tự nhận mức xếp loại

Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền

Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có)

Mầm non Minh Quang A

1

Nguyễn Thị Liệu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

2

Bùi Thị Luyện

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

3

Đặng Châu Minh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

4

Võ Thị Hồng Mơ

P.Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

5

Nguyễn Thị Bích Nga

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

6

Trần Thị Hương Nhu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

7

Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

8

Phan Thị Thanh Tâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

9

Nguyễn Thị Thiết

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

10

Phạm Thị Thoa

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

11

Trịnh Minh Thông

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

12

Nguyễn Thị Thuỷ

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

13

Hoàng Thị Thu Thủy

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

14

Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

15

Nguyễn Thị Thanh Toan

P.Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

16

Trần Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

17

Phùng Thị Vân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

18

Đinh Thị Khánh Vân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

19

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

20

Hoàng Thị Xuyến

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

21

Nguyễn Thị Út Chín

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

22

Nguyễn Minh Đạt

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

23

Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

24

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

25

Phùng Thị Hằng

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

26

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

27

Đỗ Thị Như Hoa

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

28

Ngô Quang Hoà

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

29

Nguyễn Thị Loan

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

30

Nguyễn Thị Nga

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

31

Phùng Thị Nguyệt

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

32

Đặng Hồng Phúc

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

33

Nguyễn Thị Quyên

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

34

Trần Thị Thu

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

35

Phí Thị Thu

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

36

Hoàng Mạnh Tuấn

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

37

Đinh Thị Hồng Chanh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

38

Nguyễn Thị Kim Chung

Gíáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

39

Nguyễn Thị Thanh Loan

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

40

Nguyễn Thị Thu Huyền 1987

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

41

Nguyễn Thị Oanh 1988

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

42

Đặng Khánh Ly

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

43

Bùi Thị Phương Liên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

44

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

45

Nông Thị Biên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

46

Đinh Thị Đề

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

47

Đặng Thị Đông

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

48

Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

49

Bùi Thị Duyên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

50

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

51

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

52

Kiều Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

53

Vũ Thị Hằng

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

54

Lê Thị Thu Hằng

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

55

Cấn Thị Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

56

Đinh Thị Hào

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

57

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

58

Bùi Thị Xuân Hương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

59

Trần Thị Thanh Hương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

60

Đinh Thị Hường

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

61

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

62

Nguyễn Thị Khuyên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

63

Nguyễn Thị Lâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

64

Phùng Thị Lan

Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

  

 

 
 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

( Ký tên, đóng dấu)