Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày 13/5/2022, Phòng GDĐT Ba Vì ban hành Kế hoạch Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

* Cấp học Mầm non:

- Nhà trẻ: 3347 trẻ ra lớp/8363 số trẻ trong độ tuổi, tỷ lệ: 40%;

- Mẫu giáo:

+ Lớp 3 tuổi: 3963 trẻ ra lớp/4542 trẻ trong độ tuổi, tỷ lệ: 87,2% (trong đó tuyển mới 1220 trẻ);

+ Lớp 4 tuổi: 4442 trẻ ra lớp/4727 trẻ trong độ tuổi được điều tra, tỷ lệ: 93,9% (trong đó tuyển mới 607 trẻ);

+ Lớp 5 tuổi: 4778 trẻ ra lớp/4778 trẻ trong độ tuổi điều tra, tỷ lệ: 100% trong đó trẻ tuyển mới: 189 trẻ.

* Lớp 1: Chỉ tiêu 4585/4585 học sinh = 100%; Số lớp: 149 lớp.

* Lớp 6: Chỉ tiêu 5267/5225 học sinh = 100,8 %; Số lớp: 138 lớp.

Thời gian tuyển sinh:

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022;

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022;

- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022;

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022;

Chi tiết xem tại đường link đính kèm

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbavi.edu.vn%2Fphong-gd-dt%2Ftin-tong-hop2%2Fke-hoach-tuyen-sinh-mam-non-lop-lop-6-nam-hoc-2022-2023.html%3Ffbclid%3DIwAR3bW0z_qv7wFzFCUjCS18KUrZA9D8vVnJkjfZZ86SAgI-ehhIFB2HMVeTs&h=AT0xCnPCFX-Wx7H9V5zY1yzFpmGXW4CDbZkZHTZCRbNOCeNlzQQY7GFLFlTxeoX8GCY_SPpt2h4JBoY8TiK1EFxPrGfbZdixJBUto80_vmyd-WBdoAgjvDAQdQW4LF8vvXeX&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t8zvzxE9SN2k2nA1IUjgNPT5-ebvRTjX1gnpTE7aOnZixuEpsqocAAkaQSrBxvpw9PQvvIuJbU5hflPeZ403PKtK5E4fJNLBke7Vj0h5ADznfW8MCoMHfCQZKH1Ahr6ITdA_fIKogjgckjlVBfTKkCJAkZVrsOrp1bkk0_h6RC9E