Ngày 11/8/2020, Phòng Nội vụ gửi thông báo số 1671/UBND-NV về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức. Chi tiết trong các file đính kèm sau:

1. Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 2020

2. Mẫu số 1

3. Mẫu số 2