Nhằm hỗ trợ công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, Sở Giáo dục có thông báo số 5193/TB-SGDĐT ngày 14/11/2019 hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký chuyển trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp người dân thuận tiện trong công tác chuyển hồ sơ lên bộ phận một cửa, giảm chi phí đi lại cho người dân.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm!